تصویر کتاب

چهل سالگی در بیم و امید: جستاری در سرمایه اجتماعی و آینده جمهوری اسلامی ایران

نویسنده: سید مجید امامی

ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)

150000تومان