تصویر کتاب

نظریه اسلامی عدالت اجتماعی؛ تقریری از منظر متفکران دینی معاصر

نویسنده: حسین سرآبادانی

ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)

180000تومان