تصویر کتاب

فریب بزرگ؛ علم اقتصاد یا اقتصاد علم نما

نویسنده: دکتر مسعود درخشان

ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)

350000تومان