تصویر کتاب

حکمت الهی به مثابه علم برتر: جایگاه حکمت و فلسفه در منظومه معرفت با رویکرد قرآنی و روایی

نویسنده: علی جعفری هرستانی

ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)

45000تومان