هسته «سلامت» مرکز رشد، در شماره سوم نشریه تأملات، پرونده‌ای با عنوان «سلامت الکترونیک» تدوین و تنظیم کرده است. بعد از دو دهه از طرح «سلامت الکترونیک» در ایران، پرداخت به بازیگران کلیدی موثر در طراحی و اجرای این برنامه در نظام سلامت از اهمیت برخوردار است. توسعه نسخه‌های بدلی این برنامه به جای برنامه‌های اصیل و اجرای معیوب طرح، گاه منجر شده است تا اصل این موضوع از دستورکار نظام سیاست‌گذاری سلامت خارج شود. این پرونده مشتمل بر یک مقدمه و 5 نگاشت تخصصی است و تلاش دارد تا از مرحله ابعاد مفهومی و ساختاری مقوله سلامت الکترونیک تا آنچه در وضعیت عینی در این حوزه رقم خورده است را برای مخاطب شرح دهد. از نکات برجسته این پرونده، نگاشت وزیر اسبق «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، آقای دکتر باقری لنکرانی است که بر غنای این پرونده افزوده است.  

 

هیئت تحریریه:

رامین مددلو،علی قربانی، محمد رحمتی، اسحاق سلطانی، حسین سرآبادانی تفرشی، محمدامین علی‌احمدی