صاحب امتیاز: مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)

سردبیر: سها کارساز

هیئت تحریریه: ساجده شکری،مائده شکری،غزاله صباغیان طوسی، فاطمه،عبیدی، سها کارساز، الهام کهدویی، مریم مرتضی‌زاده، مرجان مرتضی‌زاده،حکیمه نیلیپور، مریم جعفری

ویراستار: فریبا گراوندی

مدیر فنی: سامان قاموس

مدیر هنری: سیدمصطفی شفیعی

نشانی: تهران، بزرگراه چمران، دانشگاه امام صادق(ع)، مرکز رشد

سامانه پیامکی: 30004866303030

رایانامه: salma@rushd.ir     

     فروشگاه اینترنتی: Store.rushd.ir