سنجش عدالت اجتماعی در ایران

از مجموعه گزارش‌های سنجش عدالت اجتماعی 

 

صاحب امتیاز: مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام 

 

نظارت علمی: هسته عدالت پژوهی مرکز رشد 

 

دریافت فهرست مطالب گزارش

دریافت چکیده مدیریتی 

تومان60,000

لینک کوتاه:https://rushda.ir/?p=8149

گزارش حاضر در ادامه کتاب «شاخصی برای عدالت»، ضمن طراحی شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی برای جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آموزه­های اسلامی، به برآورد وضعیت پیچیده و گسترده عدالت اجتماعی از سال 1385 تا 1397 در ایران پرداخته و به‌نوعی رصد و پایش دوم از شرایط عدالت در ایران معاصر است. پایش جدید ضمن افزودن داده‌های مرتبط با سال‌های 1396 و 1397، به اصلاح و به‌روزرسانی شاخص ترکیبی با توجه به بازخور نخبگان علمی و سیاستی کشور اقدام نموده و در یک تغییر اساسی، مبتنی بر نظرخواهی از خبرگان حوزه عدالت، به وزن‌دهی و اولویت‌بندی بخش‌های مختلف شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی پرداخته است. نتایج تفصیلی و تحلیل کلی روندهای عدالت در سه حوزه اصلی و هفده بخش کلان در این بازه زمانی ارائه‌شده است. نتایج حاصل از این گزارش نشان می­دهد که نمره کل شاخص ترکیبی «عدالت اجتماعی» از 62/4 در سال 1385 به 51/4 در سال 1397 کاهش‌یافته است.

محصولات مرتبط