فروش ویژه!

گفتارهایی در عدالت اجتماعی

گفتارهایی در عدالت اجتماعی

تألیف: عادل پیغامی، محمدصادق تراب‌زاده جهرمی، سیدعلیرضا سجادیه

به اهتمام مرکز رشد دانشگاه امام صادق﴿ع﴾

ناشر: دانشگاه امام صادق﴿ع﴾– مرکز رشد

چاپ اول: 1395

شمارگان: 1000 نسخه