پیدا و پنهان یارانه‌ها

درآمدی بر قواعد توزیع عادلانه یارانه‌ها در اقتصاد ایران

 

از مجموعه گزارش‌های رصدخانه عدالت اجتماعی

ناشر: مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام

 

پاییز و زمستان 1399

 

دانلود چکیده گزارش

دانلود فهرست گزارش

برای دریافت نسخه کامل گزارش، از طریق افزودن آن به سبد خرید اقدام نمایید.

یارانه‌ها به خصوص یارانه‌های پنهان هرچندسال یکبار در اقتصاد ایران به مسئله روز و پرسشی مهم تبدیل می‌شوند؛ اما تاکنون مسیر سیاست‌گذاری یارانه‌ها در اقتصاد ایران نتوانسته است به چارچوبی منسجم برای توزیع عادلانه یارانه و ارتقاء کارآیی اقتصادی دست یابد. گزارش حاضر تلاش کرده است تا ابعاد نسبت یارانه و عدالت اجتماعی را مورد واکاوی قرار دهد و نقاط افتراق و چالش‌برانگیز در سیاست‌گذاری یارانه‌ها از منظر عدالت را نمایان سازد. از این جهت در گام نخست سعی در ارائه تعریف دقیق از یارانه و نقد روش سنجش و اندازه گیری یارانه‌ها به خصوص یارانه پنهان در اقتصاد ایران داشته است و در نهایت با طرح معیارهایی برای توزیع عادلانه یارانه‌ها در اقتصاد، سعی نموده است تا ذهنیت نخبگان تصمیم‌ساز و نظام تصمیم‌گیری کشور در مورد توزیع عادلانه در اقتصاد ایران را مورد تحلیل انتقادی قرار دهد.

محصولات مرتبط