مدیریت جهادی-شماره دوم

سال انتشار: 1397
مدیر مسئول: دکتر میثم لطیفی
سردبیر: دکتر مصباحالهدی باقری
هیئت تحریریه: مصباح الهدی باقری، میثم لطیفی، وحید یاوری،
مصطفی یخچالی، حسن سعدآبادی
همکاران این شماره: سیدمحمدصادق شاهچراغ، میثم حاجی قربانی، محمدصادق
ترابزاده، سید ابوالحسن حسینی، سید مهدی عزیزی
مدیر فنی: سامان قاموس
مدیر هنری: سید مصطفی شفیعی
نویسنده: هسته مدیریت جهادی
ناشر: دانشگاه امام صادق – مرکز رشد

تومان4,000

لینک کوتاه:https://rushda.ir/?p=4817