مدیریت جهادی-شماره اول

سال انتشار: 1396
مدیر مسئول: دکتر میثم لطیفی
سردبیر: دکتر مصباح الهدی باقری
هیئت تحریریه: مصباح الهدی باقری، میثم لطیفی، وحید یاوری،
مصطفی یخچالی، حسن سعدآبادی
مدیر فنی: سامان قاموس
مدیر هنری: سید مصطفی شفیعی
نویسنده: هسته مدیریت جهادی
ناشر: دانشگاه امام صادق – مرکز رشد

محصولات مرتبط