فروش ویژه!

عدالت اجتماعی-شماره سوم

دوره انتشار: بهار و تابستان 1398

شماره: سوم

 

صاحب امتیاز: مرکز رشد دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

 

دانلود فهرست نشریه (700KB)

دانلود سخن سردبیر: گام دوم؛ نوبت ماست (100KB)

محتوای شماره سوم با پرونده ویژه آغاز می‌شود که موضوع محوری آن بررسی الگوی پایه پیشرفت از منظر عدالت است. در بخش دوم مجموعه یادداشت‌هایی با صبغه معیشت و همچنین مباحث نظری عدالت آورده شده است. در بخش سوم نیز افراد و نهادهایی که به بحث عدالت در دنیا می‌پردازند معرفی شده‌اند. ضمن اینکه در این شماره خلاصه جلسه «معیشت امروز مردم» و همچنین مناظره آقایان مهدیان و صدرالساداتی هم کار شده است.

 

هیئت تحریریه:

آقایان محمدصادق تراب زاده جهرمی، حسین سرآبادانی تفرشی، علی مصطفوی ثانی، علیرضا سجادیه

سایت:www.qevam.ir