صاحب امتیاز: مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)

سردبیر: سها کارساز

هیئت تحریریه: ساجده شکری، مائده شکری،غزاله صباغیان طوسی، فاطمه عبیدی، سها کارساز، الهام کهدویی، مریم مرتضی‌زاده، مرجان مرتضی‌زاده،حکیمه نیلیپور، مریم جعفری

ویراستار: فریبا گراوندی

مدیر فنی: سامان قاموس

مدیر هنری: سیدمصطفی شفیعی

نشانی: تهران، بزرگراه چمران، دانشگاه امام صادق(ع)، مرکز رشد

سامانه پیامکی: 30004866303030

رایانامه: [email protected]

فروشگاه اینترنتی: Store.rushd.ir