سلمی – شماره دوم

سلمی، بانوی ایرانی مسلمان

فصلنامه خانواده ایرانی

پیش شماره دوم – بهار 1397

صاحب امتیاز: مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)

مدیر هنری: سیدمصطفی شفیعی  /  مدیر تولید: سامان قاموس

چاپ اول: 1397

شمارگان: 630 نسخه

صاحب امتیاز: مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)

سردبیر: سها کارساز

هیئت تحریریه: فاطمه آقایی، ساجده شکری، مائده شکری،غزاله صباغیان طوسی، سارا طوسیان، فاطمه عبیدی، سها کارساز، مریم مرتض یزاده، حکیمه نیل یپور

ویراستار: فریبا گراوندی

مدیر فنی: سامان قاموس

مدیر هنری: سیدمصطفی شفیعی

نشانی: تهران، بزرگراه چمران، دانشگاه امام صادق(ع)، مرکز رشد

سامانه پیامکی: 30004866303030

رایانامه: [email protected]