فروش ویژه!

بازاریابی سیاسی-شماره چهارم

دوره انتشار: پاییز و زمستان 1397

 شماره: چهارم

 

صاحب امتیاز: مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)

 

دانلود فهرست نشریه (700KB)

دانلود سخن سردبیر (1MB)

 خرید نسخه الکترونیک

 

حالا، سی ماه است که هسته بازاریابی سیاسی متولد شده است. همه چیز برای تبدیل شدن به یک هسته مؤثر که نه در مطالعه و پژوهش خام بماند و نه در اجرا هضم و حذف شود، آماده است. این فهم، گام اول است و پیشتر و بیشتر یک مرحله شناختی است. گام دوم، درک و فهم درست از مسأله بیرونی است: این که انقلاب اسلامی در حوزه مربوط که میتواند مأموریتی، موضوعی یا سازمانی باشد، با چه مسائلی مواجه است؟ چه فرصت هایی قابل رصد و دستیابی است؟ چه چالش هایی، تهدیدزا و آسیب رسان است؟ گام دوم به ما کمک میکند که از ادبیات و مبانی نظری به صورت مبهم به دل مسأله نزنیم. بلکه با فهم چارچوب های کلی یک حیطه دانشی و شناسایی مسائل اساسی آن، سعی کنیم با تلاقی درست با حوزه های مربوط به این مسائل در محدوده انقلاب اسلامی، از نزدیک ترین پنجره دانش و اتخاذ قوی ترین وسازگارترین روش شناسی های پژوهشی، گام های مسأله را محکم و متین، طی کنیم.

پست الکترونیک: cpms.rushdisu@gmail.com

 

هیأت تحریریه:

نادر جعفری، مهدی مشفق، محمدامین باقری، سیدجواد حسینی، محمدمهدی حسین‌زاده، حسن وکیل‌زاده، امیرحسین رشیدی، احمد شریعتمداری