فروش ویژه!

بازاریابی اجتماعی خیریه از منظر دینی

سال انتشار: 1398

ناشر: انتشارات دانشگاه امام صادق(علیه السلام)

به اهتمام مرکز رشد دانشگاه امام صادق(علیه السلام)

 

 

دانلود فهرست کتاب (255KB)

دانلود پیشگفتار نویسنده(75KB)

این کتاب در ده فصل آماده شده است.

فصل نخست به برخی از نظریه‌های تغییر رفتار می‌پردازد. از آنجایی که هدف اصلی بازاریابی اجتماعی تغییر رفتارهای اجتماعی به منظور ایجاد بهبود و رفاه در جامعه است، آشنایی با این نظریات ضروری است.

در فصل دوم تلاش شده است تا مفهوم بازاریابی، به شکل متفاوتی تعریف شود. شناخت مفهوم بازاریابی اجتماعی و سایر شاخه‌های بازاریابی زمانی میسر خواهد بود که پژوهشگر عمق بیشتری از مفهوم بازاریابی را استخراج کرده و آن را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.

در فصل سوم مفهوم بازاریابی اجتماعی و تاریخچه پیدایش آن مورد بحث قرار گرفته است. متأسفانه مفهوم بازاریابی اجتماعی در ایران با مفاهیم دیگری خلط شده‌اند که این موضوع در بسیاری از پژوهش‌های انجام شده در کشور مشاهده می‌شود. در این فصل تلاش شده است تا تمایز مفهومی بین بازاریابی اجتماعی با سایر مفاهیم مشابه بیان شود.

در فصل چهارم رفتار بخشندگی به عنوان موضوعی که قرار است آن را به درون ظرف بازاریابی اجتماعی بریزیم، مورد بررسی قرار گرفته است. در واقع اگر بازاریابی اجتماعی را هم‌چون ظرفی بدانیم که قرار است برای ترویج موضوعات مختلفی به کار گرفته شود، مظروف آن در این پژوهش، رفتار بخشندگی خیرخواهانه است. اما این رفتار بخشندگی از منظر دینی، چهارچوب و اصولی دارد که باید به آن توجه داشت.

فصل پنجم به بررسی مؤلفه‌های رفتار خیرخواهانه دینی اختصاص داده شده است. از این رفتار مطلوب در آموزه‌های دینی با عنوان انفاق یاد می‌شود.

فصل ششم جاذبه‌های تبلیغاتی در بازاریابی اجتماعی خیریه را مورد بررسی قرار داده است. در این فصل جاذبه‌های مطلوب و به کار رفته در قرآن برای ترویج رفتار خیرخواهانه استخراج و تحلیل شده است.

اما فصل هفتم و هشتم به مدل‌ها و سبک‌های دینی تبلیغاتی برای ترویج رفتار خیرخواهانه اختصاص یافته است. در فصل هفتم طولانی‌ترین الگو و در فصل هشتم مابقی الگوها بحث و بررسی شده‌اند. از آنجایی که بازاریابی اجتماعی در فضای رقابتی فعالیت می‌کند، شناخت رقبا موضوع مهمی است که نباید از آن غفلت کرد.

در فصل نهم به بررسی رقبا در بازاریابی اجتماعی انفاق اقدام شده است.

در نهایت در فصل دهم، مثال‌هایی در قالب تیزر و تبلیغات چاپی مورد بررسی قرار گرفته است. در انتخاب این مثال‌ها تلاش شده است تا هم نمونه‌های داخلی و هم خارجی ارائه شود.

محصولات مرتبط

فروش ویژه!
افزودن به سبد خرید
فروش ویژه!
افزودن به سبد خرید
فروش ویژه!
افزودن به سبد خرید
فروش ویژه!
افزودن به سبد خرید